Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt và chuyển khoản